Bewailing meaning in hindi | Bewailing ka matlab 

Bewailing meaning in hindi

How to pronounce Bewailing 
Bewailing ki paribhasha : bilakh bilakhakar ya vikal hokar rone ki kriya isht ke naash aur anisht ki prapti se utpann manovikaar

 Examples
Usage of Bewailing in sentences


Word of the day 25th-Sep-2021

Have a question? Ask here..
Name*     Email-id    Comment* Enter Code: