Block meaning in malayalam

Word: Block

Meanings of Block in malayalam :

Thatikkatta (തടിക്കട്ട) Adjective Katta (കട്ട) Noun Shilaakhandam (ശിലാഖണ്‌ഡം) Thatasam (തടസ്സം) Irippitangalute nira (ഇരിപ്പിടങ്ങളുടെ നിര) Kutti (കുറ്റി) Kettitasamooham (കെട്ടിടസമൂഹം) Chithrangal‍ acchatikkaanulla phalakam (ചിത്രങ്ങള്‍ അച്ചടിക്കാനുള്ള ഫലകം) In‍puttilum auttputtilum oru prathyeka ghatakamaayi kykaaryam cheyyappetunna samaanasvabhaavamulla inangalute oru koottam (ഇന്‍പുട്ടിലും ഔട്ട്‌പുട്ടിലും ഒരു പ്രത്യേക ഘടകമായി കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സമാനസ്വഭാവമുള്ള ഇനങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടം) Thatikkashanam (തടിക്കഷണം) Aani (ആണി) Pin‍kutti (പിന്‍കുറ്റി) Geaali (ഗോലി) Vattu (വട്ട്‌) Katta (കട്ട) Goli (ഗോലി) Vattu (വട്ട്) Verb Thatayuka (തടയുക) Thatasappetutthuka (തടസ്സപ്പെടുത്തുക) Maraykkuka (മറയ്‌ക്കുക) Acchatikkulla bleaakkundaakkuka (അച്ചടിക്കുള്ള ബ്ലോക്കുണ്ടാക്കുക) Bleaakkundaakkuka (ബ്ലോക്കുണ്ടാക്കുക)
Block definition
Noun:
a solid piece of something (usually having flat rectangular sides)
Ex: the pyramids were built with large stone blocks
a rectangular area in a city surrounded by streets and usually containing several buildings
Ex: he lives in the next block
a three-dimensional shape with six square or rectangular sides
a number or quantity of related things dealt with as a unit
Ex: he reserved a large block of seats
(housing) housing in a large building that is divided into separate units
Ex: there is a block of classrooms in the west wing
an inability to remember or think of something you normally can do; often caused by emotional tension
Ex: I knew his name perfectly well but I had a temporary block
(computer science) a sector or group of sectors that function as the smallest data unit permitted
Ex: since blocks are often defined as a single sector, the terms `block'
an obstruction in a pipe or tube
Ex: we had to call a plumber to clear out the blockage in the drainpipe
a platform from which an auctioneer sells
Ex: they put their paintings on the block
a simple machine consisting of a wheel with a groove in which a rope can run to change the direction or point of application of a force applied to the rope
a metal casting containing the cylinders and cooling ducts of an engine
Ex: the engine had to be replaced because the block was cracked
Last name, frequency rank in the U.S. is 1756
(sport,american football) the act of blocking someone's path with your body (as in football)
Ex: he threw a rolling block into the line backer
Verb:
render unsuitable for passage
Ex: block the way
hinder or prevent the progress or accomplishment of
Ex: His brother blocked him at every turn
stop from happening or developing
Ex: Block his election
interfere with or prevent the reception of signals
Ex: Jam the Voice of America
be unable to remember
Ex: I' m drawing a blank
(sport) impede the movement of (an opponent or a ball), as in sports or fights
Ex: block an attack
block passage through
Ex: obstruct the path
shut out from view or get in the way so as to hide from sight
Ex: The thick curtain blocked the action on the stage
support, secure, or raise with a block
Ex: block a plate for printing
run on a block system
Ex: block trains
prohibit the conversion or use of (assets)
Ex: Blocked funds
obstruct, as of a passage
Ex: My nose is all stuffed
stamp or emboss a title or design on a book with a block
Ex: block the book cover
shape into a block or blocks
Ex: block the graphs so one can see the results clearly
(pharmacology,surgery) interrupt the normal function of by means of anesthesia
Ex: block a nerve
(clothing) shape by using a block
Ex: 4 Block a hat
Related definition of Block

atekka , cchu a . V . 1 . To shut , obstruct , block up . Vaathilatekka , atecchurappilla mr . No locked door . Kutiyil‍ atecchu kitakkaan‍ ayakkayilla tr . Rioters leave us no night's rest . Drushti atacchu kitakkunna baalan‍ gs . Dead ; kannatekkaathe paar‍tthu looked into the sun . Ka nnatacchu vichaarikka nal . Kutikal‍ atacchuke tti mudrayituka tr . The houses of renitent subjects ; vaayia . Kaaryam a . . Etc . 2 . To take in , receive , collect , put up . Nikithi etutthatekka , kacche riyil‍ atekka , en‍re kykku ethaanum panam atecchittundu tr . Collected for government . 3 . To pay down (as an instalment) , put into a bank . Muthal‍atekkunpozhum vaangunpo zhum (doc . ) ; to concluded an account v1 . 4 . V . N . To be shut , rendered impervious . Baali po ya vazhiyum atacchilla kr . The way which b . Went is still open , i may kill thee as well as him . Occha atecchupom nid . Occha atekku nnathinnu maashaadi neyi nannu a med . Veti kondu chevi atacchupoyi stunned (= a tayuka) . Diggajjangal‍kku chevi atecchu bhr . I rineer‍ atecchathu ilekkum a med . Avanumaa yi macchakam thannil‍ atecchukondu cg . Being shut up with him in the room . Mazha irittate cchu kondu varunnu and irittatacchirikka be very dark , be in the dark ; irittataccheetina palava zhi vch .

ittara iṭṭar̀a (itu) no . Wooden block with a notch , used by carpenters to wedge in planks etc , in order to work them .

kattakkeaal‍ instrument for breaking the clods after sowing , consisting of the handle , va ti , and the block , kattakkutti , kattotam .

Related wordsBlock - Thatikkatta (തടിക്കട്ട) Block buster - Valare janasammathi netiya pusthakameaa sinimayeaa (വളരെ ജനസമ്മതി നേടിയ പുസ്‌തകമോ സിനിമയോ) Block house - Keaatta (കോട്ട) Block letters - Valiya aksharangal‍ (വലിയ അക്ഷരങ്ങള്‍) Block-buster - Anekam kettitanirakale nashippikkaan‍ kazhivulla beaambu (അനേകം കെട്ടിടനിരകളെ നശിപ്പിക്കാന്‍ കഴിവുള്ള ബോംബ്‌) Block-head - Mandan‍ (മണ്ടന്‍) Blockade - Upareaadham (ഉപരോധം) Blockades - Thatasam srushtikkuka (തടസ്സം സൃഷ്‌ടിക്കുക) Blockading - Upareaadhikkal‍ (ഉപരോധിക്കല്‍) Blockage - Thatanja nir‍tthunna vasthu (തടഞ്ഞ നിര്‍ത്തുന്ന വസ്തു)
Malayalam to English
English To Malayalam