Cover meaning in malayalam

Word: Cover

Meanings of Cover in malayalam :

Lakkeaattu (ലക്കോട്ട്‌) Samrakshikkuka (സംരക്ഷിക്കുക) Mootuka (മൂടുക) Puthaykkuka (പുതയ്ക്കുക) Maraykkuka (മറയ്ക്കുക) Noun Aavaranam (ആവരണം) Pusathakatthinteyum mararum kavar‍ (പുസതകത്തിന്റെയും മററും കവര്‍) Mooti (മൂടി) Olicchirikkunna sthalam (ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം) Mara (മറ) Kavar‍ (കവര്‍) Puthappu (പുതപ്പ്‌) Puramchatta (പുറംചട്ട) Surakshithathvam (സുരക്ഷിതത്വം) Samrakshanam (സംരക്ഷണം) Puthappu (പുതപ്പ്) Lakkottu (ലക്കോട്ട്) Verb Aavaranam cheyyuka (ആവരണം ചെയ്യുക) Virikkuka (വിരിക്കുക) Maraykkuka (മറയ്‌ക്കുക) Puthaykkuka (പുതയ്‌ക്കുക) Chuttipeaathiyuka (ചുറ്റിപൊതിയുക) Aachchhaadanam cheyyuka (ആച്ഛാദനം ചെയ്യുക) Paryaapthamaavuka (പര്യാപ്‌തമാവുക) Yaathra cheyyuka (യാത്ര ചെയ്യുക) Rahasyamaakki vaykkuka (രഹസ്യമാക്കി വയ്‌ക്കുക) Nashtam vahikkuka (നഷ്‌ടം വഹിക്കുക) Pakarakkaaranaavuka (പകരക്കാരനാവുക) Vasthram dharippikkuka (വസ്‌ത്രം ധരിപ്പിക്കുക) Niranjirikkuka (നിറഞ്ഞിരിക്കുക) Ul‍kkeaalluka (ഉള്‍ക്കൊള്ളുക)
Cover definition
Noun:
a covering that serves to conceal or shelter something
Ex: they crouched behind the screen
bedding that keeps a person warm in bed
Ex: he pulled the covers over his head and went to sleep
the act of concealing the existence of something by obstructing the view of it
Ex: the cover concealed their guns from enemy aircraft
the front and back covering of a book
Ex: the book had a leather binding
covering for a hole (especially a hole in the top of a container)
Ex: he removed the top of the carton
a natural object that covers or envelops
Ex: under a covering of dust
(military) fire that makes it difficult for the enemy to fire on your own individuals or formations
Ex: artillery provided covering fire for the withdrawal
a false identity and background (especially one created for an undercover agent)
Ex: her new name and passport are cover for her next assignment
Last name, frequency rank in the U.S. is 7492
(accounting,business) a fixed charge by a restaurant or night club over and above the charge for food and drink
(computer science) a recording of a song that was first recorded or made popular by somebody else
Ex: they made a cover of a Beatles'
Verb:
provide with a covering or cause to be covered
Ex: cover her face with a handkerchief
form a cover over
Ex: The grass covered the grave
span an interval of distance, space or time
Ex: The war extended over five years
provide for
Ex: The grant doesn' t cover my salary
deal with verbally or in some form of artistic expression
Ex: This book deals with incest
include in scope; include as part of something broader; have as one's sphere or territory
Ex: This group encompasses a wide range of people from different backgrounds
travel across or pass over
Ex: The caravan covered almost 100 miles each day
(news) be responsible for reporting the details of, as in journalism
Ex: Snow reported on China in the 1950' s
hold within range of an aimed firearm
hide from view or knowledge
Ex: The President covered the fact that he bugged the offices in the White House
protect by insurance
Ex: The insurance won' t cover this
maintain a check on; esp. by patrolling
Ex: The second officer covered the top floor
to take an action to protect against future problems
Ex: Count the cash in the drawer twice just to cover yourself.
(games) protect or defend a position in a game
Ex: he covered left field
(cards) play a higher card than the one previously played
Ex: Smith covered again
(games) be responsible for guarding an opponent in a game
(sexuality) copulate with a female, used esp. of horses
Ex: The horse covers the mare
cover as if with a shroud
Ex: The origins of this civilization are shrouded in mystery
put something on top of something else
Ex: cover the meat with a lot of gravy
sit on (eggs)
Ex: Birds brood
be sufficient to meet, defray, or offset the charge or cost of
Ex: Is this enough to cover the check?
invest with a large or excessive amount of something
Ex: She covered herself with glory
make up for shortcomings or a feeling of inferiority by exaggerating good qualities
Ex: he is compensating for being a bad father
help out by taking someone's place an temporarily assuming his responsibilities
Ex: She is covering for our secretary who is ill this week
spread over a surface to conceal or protect
Ex: This paint covers well
(clothing) clothe, as if for protection from the elements
Ex: cover your head!
Related definition of Cover

ateppu , atappu v . N . 1 . Obstruction , kallatappu gravel , occhayatappu hoarseness . 2 . Whatever stops , covers , closes a hole . Visma yamaaya guha shilakondu atappaayathu kr . , lid or cover of a pot , jar . 3 . = atappam 2 and 3 .

arangu araṇṇu t . M . (tdbh . Ramgam) 1 . A stage , scene , place for public exhibition (= kalippura , kalari) koottharangatthu bhr . Atukkalayalla ara ngathre prov . Not in a corner , publicly , ara ngum atukkalayum samshayamullavar‍ ku . Convicted or suspected of breach of caste . 2 . The cloth with which puppet-players cover themselves a . Pitikka v1 . To fix that cloth pi cchakamaala a . Thookki for a marriage (po . ) 3 . & arangam srīrangam kandikka meetthal‍ a rinkamaala tp .

ar‍jjoonam arǰunam s . (√ raja = ar‍cha) white . Ar‍jjunavar‍nnamaakkenam jagatthrayam keer‍tthiko ndu bhr . To cover the world with their fame as with snow .

Related wordsCover - Aavaranam cheyyuka (ആവരണം ചെയ്യുക) Cover up - Mootivekkuka (മൂടിവെക്കുക) Cover-cloth bed - Kitakka (കിടക്ക) Coverage - Pathrarippeaar‍ttu parampara (പത്രറിപ്പോര്‍ട്ടു പരമ്പര) Covered - Mootiya (മൂടിയ) Covering - Mootal‍ (മൂടല്‍) Covering letter - Aamukha pathram (ആമുഖ പത്രം) Coverity - Rahasyamaayi (രഹസ്യമായി) Coverlet - Kitakkaviri (കിടക്കവിരി) Covers - Mootunna (മൂടുന്ന)
Malayalam to English
English To Malayalam