Point meaning in malayalam

Word: Point

Meanings of Point in malayalam :

Noun Rahasyam (രഹസ്യം) Kshanam (ക്ഷണം) Sandar‍bham (സന്ദര്‍ഭം) Uddheshyam (ഉദ്ദേശ്യം) Laakku (ലാക്ക്‌) Soochana (സൂചന) Athiru (അതിര്‌) Kaaryam (കാര്യം) Ar‍ththam (അര്‍ത്ഥം) Sthaanam (സ്ഥാനം) Vishayam (വിഷയം) Abhipraayam (അഭിപ്രായം) Aashayam (ആശയം) Agram (അഗ്രം) Oru reyil‍ppaalatthil‍ ninnu matteaaru paalatthilekku theevandi maattunna bhaagam (ഒരു റെയില്‍പ്പാളത്തില്‍ നിന്ന്‌ മറ്റൊരു പാളത്തിലേക്ക്‌ തീവണ്ടി മാറ്റുന്ന ഭാഗം) Bindu (ബിന്ദു) Sthalam (സ്ഥലം) Amsham (അംശം) Saaraamsham (സാരാംശം) Visheshatha (വിശേഷത) Ilaktriku seaakkattu (ഇലക്‌ട്രിക്‌ സോക്കറ്റ്‌) Reyil‍ppaalam (റെയില്‍പ്പാളം) Muna (മുന) Kutthu (കുത്ത്) Oru reyil‍ppaalatthil‍ ninnu mattoru paalatthilekku theevandi maattunna bhaagam (ഒരു റെയില്‍പ്പാളത്തില്‍ നിന്ന് മറ്റൊരു പാളത്തിലേക്ക് തീവണ്ടി മാറ്റുന്ന ഭാഗം) Ilaktriku sokkattu (ഇലക്ട്രിക് സോക്കറ്റ്) Verb Choondikkaanikkuka (ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക) Rathnam murikkuka (രത്‌നം മുറിക്കുക) Shraddhayil‍ varutthuka (ശ്രദ്ധയില്‍ വരുത്തുക) Kaanicchu keaatukkuka (കാണിച്ചു കൊടുക്കുക) Koottamaayi thirikkuka (കൂട്ടമായി തിരിക്കുക) Soochippikkuka (സൂചിപ്പിക്കുക) Lakshyam vaykkuka (ലക്ഷ്യം വയ്‌ക്കുക) Aayirikkuka (ആയിരിക്കുക) Choondikkaattuka (ചൂണ്ടിക്കാട്ടുക) Atayaalappetutthuka (അടയാളപ്പെടുത്തുക) Niyamikkuka (നിയമിക്കുക)

Noun:
1. a contact in the distributor; as the rotor turns its projecting arm contacts them and current flows to the spark plugs
2. sharp end
Ex: he stuck the point of the knife into a tree
Ex: he broke the point of his pencil
3. a wall socket
4. the gun muzzle's direction
Ex: he held me up at the point of a gun
5. an outstanding characteristic
Ex: his acting was one of the high points of the movie
6. a distinguishing or individuating characteristic
Ex: he knows my bad points as well as my good points
7. the property of a shape that tapers to a sharp tip
8. an isolated fact that is considered separately from the whole
Ex: several of the details are similar
Ex: a point of information
9. a geometric element that has position but no extension
Ex: a point is defined by its coordinates
10. the object of an activity
Ex: what is the point of discussing it?
11. a distinct part that can be specified separately in a group of things that could be enumerated on a list
Ex: he noticed an item in the New York Times
Ex: she had several items on her shopping list
Ex: the main point on the agenda was taken up first
12. a brief version of the essential meaning of something
Ex: get to the point
Ex: he missed the point of the joke
Ex: life has lost its point
13. the dot at the left of a decimal fraction
14. a V-shaped mark at one end of an arrow pointer
Ex: the point of the arrow was due north
15. a punctuation mark (.) placed at the end of a declarative sentence to indicate a full stop or after abbreviations
Ex: in England they call a period a stop
16. the precise location of something; a spatially limited location
17. a promontory extending out into a large body of water
Ex: they sailed south around the point
18. one percent of the total principal of a loan; it is paid at the time the loan is made and is independent of the interest on the loan
19. the unit of counting in scoring a game or contest
Ex: he scored 20 points in the first half
Ex: a touchdown counts 6 points
20. a linear unit used to measure the size of type; approximately 1/72 inch
21. a style in speech or writing that arrests attention and has a penetrating or convincing quality or effect
22. any of 32 horizontal directions indicated on the card of a compass
Ex: he checked the point on his compass
23. a V shape
Ex: the cannibal's teeth were filed to sharp points
24. a very small circular shape
Ex: a row of points
Ex: draw lines between the dots
25. a specific identifiable position in a continuum or series or especially in a process
Ex: a remarkable degree of frankness
Ex: at what stage are the social sciences?
26. an instant of time
Ex: at that point I had to leave
Verb:
1. repair the joints of bricks
Ex: point a chimney
2. give a point to
Ex: The candles are tapered
3. be a signal for or a symptom of
Ex: These symptoms indicate a serious illness
Ex: Her behavior points to a severe neurosis
Ex: The economic indicators signal that the euro is undervalued
4. indicate a place, direction, person, or thing; either spatially or figuratively
Ex: I showed the customer the glove section
Ex: He pointed to the empty parking space
Ex: he indicated his opponents
5. indicate the presence of (game) by standing and pointing with the muzzle
Ex: the dog pointed the dead duck
6. intend (something) to move towards a certain goal
Ex: He aimed his fists towards his opponent's face
Ex: criticism directed at her superior
Ex: direct your anger towards others, not towards yourself
7. direct into a position for use
Ex: point a gun
Ex: He charged his weapon at me
8. be positionable in a specified manner
Ex: The gun points with ease
9. mark (a psalm text) to indicate the points at which the music changes
10. mark with diacritics
Ex: point the letter
11. mark (Hebrew words) with diacritics
12. sail close to the wind
13. direct the course; determine the direction of travelling
14. be oriented
Ex: The weather vane points North
Ex: the dancers toes pointed outward
Related definition of Point

agram agram s . (akros g . ) 1 . Point , top , front . 2 . First , principal .

denv . Abhimaanikka 1 . To make something a point of honor , feel oneself . Shakthan‍ ennu a' ccha mooddan‍ bheeman‍ bhr 10 . 2 . To emulate , fight . Avarotu a'ppaan‍ enthoru kaaranam bhr . = mathsarikka . — 3 . To honour , favour b . Abhimaanyaketu varum vu . Disgrace = tholkka .

alar‍ alar t . M . C . Te . (c . Tu . Aral‍) 1 . A blossom , opening flower = malar‍ (alar‍ viri yunnu) . 2 . The sharp point that runs into a padlock v1 .

Related wordsPoint - Rahasyam (രഹസ്യം) Point blank - Lakshyatthinatutthu ninnulla (ലക്ഷ്യത്തിനടുത്തു നിന്നുള്ള) Point of honour - Abhimaanaspar‍shiyaaya kaaryam (അഭിമാനസ്‌പര്‍ശിയായ കാര്യം) Point of no return - Pin‍vaangaaneaakkaattha avastha (പിന്‍വാങ്ങാനൊക്കാത്ത അവസ്ഥ) Point of order - Shraddha kshanikkal‍ (ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കല്‍) Point of view - Veekshanakeaati (വീക്ഷണകോടി) Point out - Choondikkaanikkuka (ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക) Point-blank - Neriya (നേരിയ) Pointed - Munayulla (മുനയുള്ള) Pointedly - Thulacchu kayaral‍ (തുളച്ചു കയറല്‍)
Malayalam to English
English To Malayalam