Some other fishes to fry meaning in malayalam

Word: Some other fishes to fry

Meanings of Some other fishes to fry in malayalam :

Idiom Athyaavashyamulla mattu chila jolikalundu (അത്യാവശ്യമുള്ള മറ്റു ചില ജോലികളുണ്ട്)
Related wordsSome other fishes to fry - Athyaavashyamulla mattu chila jolikalundu (അത്യാവശ്യമുള്ള മറ്റു ചില ജോലികളുണ്ട്)
Malayalam to English
English To Malayalam