Wit meaning in malayalam 

Wit meaning in malayalam

Word: Wit

Meanings of Wit in malayalam :

Noun Phalitham (ഫലിതം) Buddhishakthi (ബുദ്ധിശക്തി) Phalithakkaaran‍ (ഫലിതക്കാരന്‍) Kshanayukthi (ക്ഷണയുക്തി) Nar‍mmeaakthi (നര്‍മ്മോക്തി) Rasikan‍ (രസികന്‍) Rasikathvam (രസികത്വം) Vaaksaamar‍ththyam (വാക്‌സാമര്‍ത്ഥ്യം) Vaaksaamar‍ththyam (വാക്സാമര്‍ത്ഥ്യം) Nar‍mmokthi (നര്‍മ്മോക്തി) Verb Ariyuka (അറിയുക) Manasilaakkuka (മനസ്സിലാക്കുക) Nar‍mmabodham (നര്‍മ്മബോധം) Nar‍mma rachana (നര്‍മ്മ രചന) Phalithamariyuka (ഫലിതംഅറിയുക) Athaayathu (അതായത്)
Wit definition
Noun:
a message whose ingenuity or verbal skill or incongruity has the power to evoke laughter
(psychology) mental ability
Ex: he' s got plenty of brains but no common sense
(informal) a witty amusing person who makes jokes
Related definition of Wit

ii . Koor‍mma 1 . Id . , koo . Varutthuka = koor‍ppikka . 2 . Edge of sword . 3 . Keenness , wit koor‍mmabuddhi , koor‍mmatha .

muttukanni (1 . ) no . A net wit meshes as large as a thumb .

vn . Moor‍ccha 1 . Sharpness , edge moo . Yereetunna kol‍ cg . Aayudhangale moo . Koottuvin‍ oottuvin‍ chvr . Whet your swords! Moor‍cchayillaattha katthi a blunt knife . 2 . Keen sharp wit moo . Chaar‍ccha ariyaa prov . 3 . Time of reaping nel‍moor‍ccha kootunnu harvest is near .

Related wordsWit - Phalitham (ഫലിതം) Witch - Manthravaadini (മന്ത്രവാദിനി) Witch-craft - Kooteaathram (കൂടോത്രം) Witch-doctor - Manthravaadi (മന്ത്രവാദി) Witch-hunt - Ethirabhipraayam prakatippikkunnavare thetippiticchu nirantharam buddhimuttippikkal‍ (എതിരഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരെ തേടിപ്പിടിച്ച് നിരന്തരം ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കല്‍) Witchcraft - Aabhichaarakar‍mmam (ആഭിചാരകര്‍മ്മം) Witchery - Manthravaadinikalute cheshtakal‍ (മന്ത്രവാദിനികളുടെ ചേഷ്ടകള്‍) With - Yute (യുടെ) With a bad grace - Manasilaamanaseaate (മനസ്സിലാമനസ്സോടെ) With a flea in one's ear - Deshyam prakatippikkuka (ദേഷ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുക)
Malayalam to English
English To Malayalam