Hindi to English dictionary words starting with a

Hindi angreji shabdkosh has a vast number of english meaning of hindi words which will help you in understanding the meaning of most of the hindi words with related words, synonyms, antonyms, famous quotes and grammar information and examples. Navigate thorugh the hindi dictionary from the following given hindi alphabets.

अ का ह्स्व रूपअ चरमअ चीन्हाअ देशभक्तअ नमीअ पथप्रदर्शितअ परतंत्रअ पित्र्यअ भूस्थिरअ रवअ लोभीअ सम्मितअ सुप्रभाव्यअँक रोरीअँकखरीअँकटाअँकटीअँकड़अँकड़ाअँकड़ीअँकडाअँकनाअँकमालअँकरवरीअँकराअँकरासअँकरीअँकरोरीअँकरौरीअँकवरीअँकवाईअँकवानाअँकवारअँकवारनाअँकवारिअँकवारीअँकसअँकसदीयाअँकाईअँकानाअँकावअँकावनाअँकित करनाअँकियाअँकुड़ाअँकुड़िदारअँकुड़ीअँकुरअँकुरनाअँकुरानाअँकुरीअँकुवारअँकुसाअँकुसीअँकूरअँकोड़ाअँकोरअँकोरीअँकोड़ाअँकौरअँकौलअँखडीअँखमीँचनीअँखमूदनअँखमूदनोअँखानाअँखियाअँखियाराअँखुआअँखुआनाअँखौड़ाअँग रागअँगअँगऊअँगऊँअँगड़ाई लेनाअँगड़ाईअँगडा़ईअँगडा़नाअँगधातुअँगनअँगनईअँगनवाँअँगनाअँगनाईअँगनैतअँगनैयाअँगबंदनंअँगबलितअँगरँगअँगरखाअँगरनाअँगराअँगराईअँगरागअँगरानाअँगरीअँगरेजअँगरेजियतअँगरेजीअँगरो खरगोशअँगलेटअँगवनाअँगवनिहाराअँगवानाअँगवाराअँगसँगअँगाअँगाकरिअँगानाअँगारअँगाराअँगारीअँगालीअँगियाअँगिरनाअँगिरानाअँगीकारअँगीठअँगीठाअँगीठिअँगीठीअँगुठाअँगुठीअँगुरिअँगुरिया बेलअँगुरियाअँगुरियानाअँगुरीअँगुलीअँगुलीकअँगुष्ठअँगुसाअँगुसीअँगूठनाअँगूठाअँगूठीअँगूठे का नाखूनअँगूठे का शिकंजाअँगूठे से इशारा करनाअँगूरअँगूरियाअँगेअँगेजनाअँगेटअँगेठाअँगेठीअँगेरनाअँगोछनाअँगोछाअँगोटअँगोटनाअँगोरा बकरीअँगोरा बिल्लीअँगोरा वस्त्रअँगोराअँगोरीअँगौंगाअँगौछनाअँगौछाअँगौछीअँगौटीअँगौड़ाअँगौरियाअँग्रेज गृह विभागअँग्रेज राजअँग्रेज सैनिकअँग्रेजअँग्रेजीअँगड़ाईअँघड़ाअँघराईअँचनाअँचरअँचराअँचलअँचलाअँचलीअँचवनअँचवनाअँचवनीअँचवानाअँजनाअँजलीअँजवानाअँजानाअँजीरअँजुरीअँजुलीअँजूअँजोरअँजोरबाअँजोराअँजोरियाअँजोरीअँजौरियाअँटअँटकनाअँटकाना
How to search in hindi
The transliteration adopted on this website is according to ITRANS (Indian languages Transliteration) scheme which employs keys which are available on any keyboard so there is no need for a specialized keyboard.