Range meaning in malayalam

Word: Range

Meanings of Range in malayalam :

Vyaapthi (വ്യാപ്‌തി) Athiru (അതിര്‌) Vyaapthi (വ്യാപ്തി) Veekshanaparidhi (വീക്ഷണപരിധി) Vibhaagamkramappetutthuka (വിഭാഗംക്രമപ്പെടുത്തുക) Angottumingottum natakkuka (അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും നടക്കുക) Noun Pamkthi (പംക്തി) Yaathra (യാത്ര) Seaapaanam (സോപാനം) Ani (അണി) Aareaahanam (ആരോഹണം) Pradesham (പ്രദേശം) Seema (സീമ) Dikku (ദിക്ക്‌) Alavu (അളവ്‌) Oru vaka atuppu (ഒരു വക അടുപ്പ്‌) Vistheer‍nnam (വിസ്‌തീര്‍ണ്ണം) Paar‍ppitam (പാര്‍പ്പിടം) Parappu (പരപ്പ്‌) Vitharana paridhi (വിതരണ പരിധി) Nira (നിര) Shrani (ശ്രണി) Paridhi (പരിധി) Vetiyundapaayikkunna akalam (വെടിയുണ്ടപായിക്കുന്ന അകലം) Verb Aniyaniyaayi nirutthuka (അണിയണിയായി നിറുത്തുക) Vyavasthaapikkuka (വ്യവസ്ഥാപിക്കുക) Atukkaayi vaykkuka (അടുക്കായി വയ്‌ക്കുക) Vinyasikkuka (വിന്യസിക്കുക) Paksham pitikkuka (പക്ഷം പിടിക്കുക) Angeaattumingeaattum alanju natakkuka (അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും അലഞ്ഞു നടക്കുക) Kramappetutthuka (ക്രമപ്പെടുത്തുക) Var‍ggam thirikkuka (വര്‍ഗ്ഗം തിരിക്കുക) Viharikkuka (വിഹരിക്കുക) Ore nilayil‍ aayirikkuka (ഒരേ നിലയില്‍ ആയിരിക്കുക) Sthithicheyyuka (സ്ഥിതിചെയ്യുക) Varivariyaayi vaykkuka (വരിവരിയായി വയ്‌ക്കുക) Nishchayikkuka (നിശ്ചയിക്കുക) Athiruvare paayikkuka (അതിരുവരെ പായിക്കുക) Ulaavuka (ഉലാവുക) Sancharikkuka (സഞ്ചരിക്കുക)
Range definition
Noun:
an area in which something acts or operates or has power or control
Ex: 4 the range of a supersonic jet
the limits within which something can be effective
Ex: range of motion
(mathematics) the limits of the values a function can take
Ex: the range of this function is the interval from 0 to 1
(geography) a large tract of grassy open land on which livestock can graze
Ex: they used to drive the cattle across the open range every spring
(arms) a place for shooting (firing or driving) projectiles of various kinds
Ex: the army maintains a missile range in the desert
(geography) a series of hills or mountains
Ex: the valley was between two ranges of hills
Last name, frequency rank in the U.S. is 6789
a variety of different things or activities
Ex: he answered a range of questions
the limit of capability
Ex: within the compass of education
(food) a kitchen appliance used for cooking food
Ex: dinner was already on the stove
Verb:
change or be different within limits
Ex: Estimates for the losses in the earthquake range as high as $2 billion
move about aimlessly or without any destination, often in search of food or employment
Ex: The gypsies roamed the woods
have a range; be capable of projecting over a certain distance, as of a gun
Ex: This gun ranges over two miles
lay out in a line
range or extend over; occupy a certain area
Ex: The plants straddle the entire state
assign a rank or rating to
Ex: how would you rank these students?
(food) let eat
Ex: range the animals in the prairie
(food) feed as in a meadow or pasture
Ex: the herd was grazing
Related definition of Range

oti oḍi (= uta ii . C . Te . ) 1 . Groin vayararin‍re oti = vali the 3 lines or folds on the abdomen . Thatamulakal‍ otinatuvum atimalarum nal . 2 . Side en‍re oti , ayaloti q . V . , thanpuraa n‍reaatitthanne vaazhka tp . To be favourite . Chiefly piece of ground , = uzhavu ; kandangalum paranpukalum kaattotikalum tr . Division or range of ricefields . Patinjaare otiyil‍ me le kandam mr . (= paatam) — what is otikkura njanthariccha ku . (lifetime?) . 3 . Sorcery , to break the enemy (in madagascar "odi" witchcraft) otivekka to use & otitheer‍kka to counteract enchantment . 4 . A hunter's hut (also oli) o . Kettuka , chamekka .

panthi pandi t . M . C . Tdbh . Of pankthi 1 . A row , esp . Of feast-guests . Pa . Yil‍ ilavekka bhr . Pa . Yil‍ irikka to eat in company . Asurakal‍ natuppanthiyil‍ vecchirikkum suraakumbham bhg . Pa . Aayi dinner ready! 2 . A range of buildings . Pata kanda kuthira pa . Yil‍ atangaathu a stable . Karikal‍ kuthirakal‍kkulla pa . Venam bhr . ; aanappa . Kal‍ vettiyum kuthirappa . Kal‍ ‍chuttum ku . (attribute of a victorious prince) . 3 . Arrangement , order . Chinthicchavannam thanne pa . Njaan‍ koottunnundu bhr . Arrange matters . Athu pa . Yaayi varenam , orupa . Yaayi varaanjaal‍ , pa . Yaakkittheer‍kka , panthiyaayu kazhikayilla tr . To get in order , be settled oru pa . Vecchu tha rika , nikithiyute pa . Yaakkittharika tr . Settle about my taxes (= bhaasha , koopam) , also pl . Kaa൪yyatthin‍re pa . Kal‍ okkayum akki tr . — oru pa . Ellaavarum etthi tr . Nearly all . Nin‍re pa . Yilullavar‍ of like appearance , (thy like) . Mariccha pa . Yil‍ kitannu (= prakaaram) .

panthipirikka to class , range .

Related wordsRange - Aniyaniyaayi nirutthuka (അണിയണിയായി നിറുത്തുക) Range between - Itayilaayirikkuka (ഇടയിലായിരിക്കുക) Range of an arrow - Sharappaatu (ശരപ്പാട്‌) Range of mountains - Par‍vvathanira (പര്‍വ്വതനിര) Range oneself with - Amgeekarikkuka (അംഗീകരിക്കുക) Rangefinder - Lakshyasthaanatthinum theaakkinumitayilulla dooram kanakkaakkunna upakaranam (ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തിനും തോക്കിനുമിടയിലുള്ള ദൂരം കണക്കാക്കുന്ന ഉപകരണം) Ranger - Naayaattunaayu (നായാട്ടുനായ്‌)
Malayalam to English
English To Malayalam