Well meaning in malayalam

Word: Well

Meanings of Well in malayalam :

Nallathu (നല്ലത്‌) Oottu (ഊറ്റ്‌) Adjective Nallanilayilulla (നല്ലനിലയിലുള്ള) Nallathaayi (നല്ലതായി) Svasthamaaya (സ്വസ്ഥമായ) Reaagavimukthanaaya (രോഗവിമുക്തനായ) Santheaashajanakamaaya (സന്തോഷജനകമായ) Nannaayi (നന്നായി) Nallavannam (നല്ലവണ്ണം) Kaaryamaayi (കാര്യമായി) Thrupthikaramaayi (തൃപ്തികരമായി) Poor‍nnamaayi (പൂര്‍ണ്ണമായി) Rogavimukthanaaya (രോഗവിമുക്തനായ) Santhoshajanakamaaya (സന്തോഷജനകമായ) Adverb Vendavidham (വേണ്ടവിധം) Kinar‍cchattam (കിണര്‍ച്ചട്ടം) Enthin‍reyum vattaattha uravanannaayariyunna (എന്തിന്‍റെയും വറ്റാത്ത ഉറവനന്നായറിയുന്ന) Atuttha parichayamulala (അടുത്ത പരിചയമുളള) Interjection Aheaa! (അഹോ!) Ayyeaa! (അയ്യോ!) Ayyayyeaa! (അയ്യയ്യോ!) Haha (ഹഹ) Noun Kinar‍ (കിണര്‍) Uravitam (ഉറവിടം) Neeruravu (നീരുറവ്‌) Ennakkinar‍ (എണ്ണക്കിണര്‍) Kashtam (കഷ്‌ടം) Urava (ഉറവ) Enthinteyum vattaattha urava (എന്തിന്റെയും വറ്റാത്ത ഉറവ) Thakkavannam (തക്കവണ്ണം)
Well definition
Noun:
a deep hole or shaft dug or drilled to obtain water or oil or gas or brine
a cavity or vessel used to contain liquid
(writing) an abundant source
Ex: she was a well of information
Last name, frequency rank in the U.S. is 13882
(architecture) an open shaft through the floors of a building (as for a stairway)
an enclosed compartment in a ship or plane for holding something as e.g. fish or a plane's landing gear or for protecting something as e.g. a ship's pumps
Verb:
come up, as of liquids
Ex: 4 Tears well in her eyes
Adjective:
in good health especially after having suffered illness or injury
Ex: appears to be entirely well
resulting favorably
Ex: its a good thing that I wasn' t there
wise or advantageous and hence advisable
Ex: it would be well to start early
Adverb:
(often used as a combining form) in a good or proper or satisfactory manner or to a high standard
Ex: the children behaved well
thoroughly or completely; fully; often used as a combining form
Ex: The problem is well understood
indicating high probability; in all likelihood
Ex: I might well do it
(used for emphasis or as an intensifier) entirely or fully
Ex: a book well worth reading
favorably; with approval
Ex: their neighbors spoke well of them
to a suitable or appropriate extent or degree
Ex: the project was well underway
to a great extent or degree
Ex: I' m afraid the film was well over budget
with great or especially intimate knowledge
Ex: we knew them well
in a manner affording benefit or advantage
Ex: she married well
with skill or in a pleasing manner
Ex: she dances well
in financial comfort
Ex: They live well
with prudence or propriety
Ex: You would do well to say nothing more
without unusual distress or resentment; with good humor
Ex: took the joke well
Other:
interjection, usually acknowledging a question, explicit or implicit, preceding the response
interjection, to express acknowledgement and mild disapproval
interjection, to resume
Related definition of Well

amgana well shaped woman (po . )

atekka , cchu a . V . 1 . To shut , obstruct , block up . Vaathilatekka , atecchurappilla mr . No locked door . Kutiyil‍ atecchu kitakkaan‍ ayakkayilla tr . Rioters leave us no night's rest . Drushti atacchu kitakkunna baalan‍ gs . Dead ; kannatekkaathe paar‍tthu looked into the sun . Ka nnatacchu vichaarikka nal . Kutikal‍ atacchuke tti mudrayituka tr . The houses of renitent subjects ; vaayia . Kaaryam a . . Etc . 2 . To take in , receive , collect , put up . Nikithi etutthatekka , kacche riyil‍ atekka , en‍re kykku ethaanum panam atecchittundu tr . Collected for government . 3 . To pay down (as an instalment) , put into a bank . Muthal‍atekkunpozhum vaangunpo zhum (doc . ) ; to concluded an account v1 . 4 . V . N . To be shut , rendered impervious . Baali po ya vazhiyum atacchilla kr . The way which b . Went is still open , i may kill thee as well as him . Occha atecchupom nid . Occha atekku nnathinnu maashaadi neyi nannu a med . Veti kondu chevi atacchupoyi stunned (= a tayuka) . Diggajjangal‍kku chevi atecchu bhr . I rineer‍ atecchathu ilekkum a med . Avanumaa yi macchakam thannil‍ atecchukondu cg . Being shut up with him in the room . Mazha irittate cchu kondu varunnu and irittatacchirikka be very dark , be in the dark ; irittataccheetina palava zhi vch .

ati aḍi t . M . C . Tu . (te . Adugu) √ atu . What comes in contact . 1 . Bottom , base , beginning . Maratthin‍re . Malayute ati foot . A thin‍re atikku vecchathu (jud . ) put under it , thenga koottiyathin‍re atikku (jud . ) under a heap of nuts . Kandam ati aaruka field to be well dried for sowing . Atithutara okka paranju all from the commencement . Atiyolam nannalla prov . 2 . Sole of foot , footstep , measure of a foot . Ati parinju , marinju sprained ankle . Ati nokki natakka follow footsteps . A timutiyotitayil‍ atikondu mud . Was beaten from head to foot . Moonnati mannu yaachicchu moonnulokam moonnatiyaayialannu ar 6 . Vāmana . Moolokam moonnatiyaakkiyalannu cc . Compassed the three worlds with 3 steps . Moonnaam ati the 3rd time or turn . 3 . Foot , metre in anchati . 4 . Foot as object of adoration (see chevati , ninthi ruvati , ) venaattatikal‍ the king of vēṇāḍu , trav . Atiyil‍ veenuvanangi ar 5 . And ati paniyuka , vananguka , chennu ati kunpittu mud . 5 . Blow , stroke , puratthu chooral‍kondu ati aticchu tr . Enne ati thutangi , thammil‍ ati kooti , njangal‍ thammil‍ atiyum pitiyumaayi came to blows . Atikondu was beaten . 6 . Sweeping the house atiyum tha liyum ku .

Related wordsWell - Kinar‍ (കിണര്‍) Well adjusted - Svasthachitthanaaya (സ്വസ്ഥചിത്തനായ) Well advised - Suchinthithamaaya (സുചിന്തിതമായ) Well and good - Sveekaaryamaaya (സ്വീകാര്യമായ) Well and truly - Poor‍nnamaayum (പൂര്‍ണ്ണമായും) Well appointed - Meaatipitippiccha (മോടിപിടിപ്പിച്ച) Well away - Enthenkilum onnil‍ muzhukiyirikkuka (എന്തെങ്കിലും ഒന്നില്‍ മുഴുകിയിരിക്കുക) Well balanced - Sameekruthamaakkiya (സമീകൃതമാക്കിയ) Well behaved - Sal‍svabhaaviyaaya (സല്‍സ്വഭാവിയായ) Well being - Saukhyam (സൗഖ്യം)
Malayalam to English
English To Malayalam