little meaning in tamil

Word: little - The english word have 6 alphabets and vowels. The word holds the place of adjective, adverb, nounin english.
Meaning of little in english - small in size, amount, not important, narrow-minded, infrequently, not much, small amount of something

Meanings in tamil :

As noun :
tonuppu ( தொனுப்பு )
As adjective :
nchchu ( நச்சு )
chiṟiy ( சிறிய )
கிறேன்
நச்சினேன்
ven ( வேன் )
நச்ச
விரும்ப
அலப்ப
அலட்ட
achai ( ஆசை )
nnchu ( நஞ்சு )

Identical words :

little shells - akku ( அக்கு )
little shrub which can be used as fuel as soon as cut down - annerinchanpuntu ( அண்ணெரிஞ்சான்பூண்டு )
littleness - chulopam ( சுலோபம் )
little thing - aṟṟaikkariyam ( அற்றைக்காரியம் )
little bottle of mercury - irachakkutukkai ( இரசக்குடுக்கை )
little boy or girl - ilamattam ( இளமட்டம் )
little shrub - chiṟutuṟu ( சிறுதூறு )
little herb with a monopetalous flower - oritazttamarai ( ஓரிதழ்த்தாமரை )
little fish - kataṟkutirai ( கடற்குதிரை )
little finger - chuntuviral ( சுண்டுவிரல் )
little earthen pot - kalacham ( கலசம் )
little before daylight - kallaneram ( கள்ளநேரம் )
little ola case - kuttan ( குட்டான் )
little girl - kutti ( குட்டி )
little goblin - kuttichchattan ( குட்டிச்சாத்தான் )

Tamil Examples :

1. ஆசை முதல் அனுபவிப்பது வரையில் எல்லாமே அளவோடு இருந்தால் ஆரோக்யத்துக்கு ஒரு குறையும் வராது
achai mutal anupavippatu varaiyil ellame alavotu iruntal arokyattukku oru ku?aiyum varatu
2. பள்ளி மாணவியை பலாத்காரம் செய்து கொன்றவன், ஜெயிலரின் குழந்தையுடன் சிறையில் வல்லுறவு கொண்டு கொலை செய்தவன், பணக்காரனாகும் ஆசை யில் சிறுவனை நரபலி கொடுத்தவன், திருமண விருந்தில் 17 பேரை படுகொலை செய்தவன் எல்லாம் பிரதிபா கருணையால் பிழைத்துள்ளனர்
palli manaviyai palatkaram cheytu kon?avan, jeyilarin kuzantaiyutan chi?aiyil vallu?avu kontu kolai cheytavan, panakkaranakum achai yil chi?uvanai narapali kotuttavan, tirumana viruntil 17 perai patukolai cheytavan ellam piratipa karunaiyal pizaittullanar
3. இதற்காகவே காத்திருந்ததா அல்லது அரசு சமிக்ஞைக்கு பிறகுதான் வங்கிக்கு ஆசை பிறந்ததா என்பதற்கு விடை உங்கள் கையில்
ita?kakave kattiruntata allatu arachu chamiknaikku pi?akutan vankikku achai pi?antata enpata?ku vitai unkal kaiyil
4. மண்ணாசையால் மாமன்னர்கள் எல்லாம் வீழ்ந்த வரலாறு தெரிந்திருந்தும் இன்றைய அரசியல் அதிகார வர்க்கத்தை அந்த ஆசை ஆட்டிப் படைப்பது ஆச்சரியம்தான்
mannachaiyal mamannarkal ellam viznta varala?u terintiruntum in?aiya arachiyal atikara varkkattai anta achai attip pataippatu achchariyamtan
5. சாக்கடையாக நாறும் கூவத்தின் கரையோரம் குடிசை போட்டு குடியிருக்க ஆறறிவு படைத்த மனிதனுக்கு ஆசை பிறக்குமா? அரை நிமிடத்தில் பாலத்தை கடப்பதற்குள் எந்த நோய் புகுந்துவிடுமோ என்ற பயத்தில் மூக்கையும் வாயையும் பொத்திக் கொள்கிறோம்
chakkataiyaka na?um kuvattin karaiyoram kutichai pottu kutiyirukka a?a?ivu pataitta manitanukku achai pi?akkuma? arai nimitattil palattai katappata?kul enta noy pukuntuvitumo en?a payattil mukkaiyum vayaiyum pottik kolki?om

Synonyms of little

scant insufficient slight meager limited infant short dinky wee petite diminutive infinitesimal young brief miniature toy snub peanut bantam Lilliputian junior minute babyish cramped elfin embryonic fleeting hasty immature imperceptible microscopic short-lived skimpy sparse stubby stunted teeny tiny undeveloped wizened inappreciable inconsiderable undersized hardly any not big not large shrimpy shriveled truncated petty minor trifling casual insignificant negligible paltry trivial unimportant shoestring provincial set base mean bigoted cheap contemptible illiberal ineffectual self-centered selfish small-minded vulgar wicked hidebound barely seldom rarely scarcely somewhat a little hardly ever not many not often not quite only just touch taste bit hint trifle dash speck trace fragment pinch spot particle snippet modicum dab whit

Antonyms of little

adequate sufficient large huge older giant enormous immense massive magnificent magnanimous open-minded big fat lengthy long tall substantial great important consequential useful major significant broad-minded kind liberal noble generous frequently more much glob
Tamil to English
English To Tamil