to apologize meaning in marathi

Word: to apologize

Meanings in marathi :

As transitive verb :
kshimaavane ( क्षिमावणे )
क्षमा मागणे
Identical words :
to apologize to - khemaavane ( खेमावणे )
Marathi to English
English To Marathi
Related English Marathi Meaning
to appear as hairto appearto apply collyrium to the eyesto apply oneselfto applyto argueto arrange neatlyto arrangeto arrestto arrive atto arriveto articulateto ascendto ascertainto ask a questionto ask afterto ask forto askto aspire afterto assessto assignto associate withto attachto attackto attainto attend toto attractto authorise as a deputy teacherto avoidto awaken