Malayalam to English dictionary

The malayalam dictionary has a vast range of words which will help you in understanding the meaning of most of the malayalam words with related words, synonyms, famous quotes and grammar information and examples. Search thorugh the malayalam dictionary.

പുത്തന്‍ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സാങ്കേതികത ഭാഷകുഴപ്പം പിടിച്ച സമയംപ്രയാസപ്പെടുന്ന അവസ്ഥശരശയ്യപൂമെത്തസുഖകരമായ അവസ്ഥഅസുഖകരമായ അവസ്ഥപൂമെത്തപ്രശസ്‌തനായ ഒരാള്‍ജീവന്റെ സാന്നിദ്ധ്യമില്ലാത്തഇരണ്ടസുഖകരമെങ്കിലും സ്വാതന്ത്യ്രമില്ലാത്ത അവസ്ഥസ്വന്തമല്ലാത്തതും നല്ലതെന്നു തോന്നുന്നതുമായ വസ്‌തുക്കളേക്കാള്‍മെച്ചം ഗുണംകുറവാണെങ്കിലും സ്വന്തമായുള്ളവയാണ്‌ശകലംഅല്‍പം അമിതമായനീതിക്ക്‌ നിരക്കാത്തഅല്‍പം കൂടുതല്‍യുക്തിയുക്തമായതിനപ്പുറത്തുഉള്‍ക്കൊള്ളാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യംകരിങ്കാലിവിശ്വസിക്കാന്‍ പറ്റാത്തവന്‍കരിങ്കാലിചതിയന്‍യാതൊരു ഭാവവിത്യാസവും കൂടാതെബന്ധുഒരു പങ്കിന്‌ അവകാശമുള്ളവന്‍മരിച്ചവരുടെ ബഹുമാനാര്‍ത്ഥം നല്‍കപ്പെടുന്ന സമ്മാനങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്ന ബ്രാഹ്മണന്‍വരുംവരായ്‌കകളെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാത്തവന്‍ഗര്‍ഭിണിയായിരിക്കുകഒരേ വസ്‌തുക്കള്‍ കൂട്ടമായിരിക്കുന്നസംഗീത ഉപകരണങ്ങളുടെ അകമ്പടി കൂടാതെ ഒറ്റക്കോ സംഘമായോ ആലപിക്കുന്ന ഗാനംവധശിക്ഷാര്‍ഹമായ കുറ്റംഗുരുതരമായ തെറ്റ്‌പാപംജാതിപ്പേര്‌ചതിയന്‍മാതാപിതാക്കളോട്‌ രൂപസാദൃശ്യം ഉണ്ടാവുകകുറെ ആളുകള്‍ ഒരുമിച്ച്‌ ഒരേസമയം നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുകമരണഭയത്താലും മറ്റും വിയര്‍ത്തുപോകല്‍ഒരിനം കണ്മഷിഒരിക്കലും വിവാഹം കഴിക്കില്ലെന്ന്‌ ദൃഢനിശ്ചയംചെയ്‌ത ആള്‍ആണ്‍കുതിരയും പെണ്‍മാനും തമ്മില്‍ ഇണചേര്‍ന്ന്‌ സൃഷ്‌ടിക്കുന്ന സങ്കരജാതിഒരു മുഴം1822 ഇഞ്ചു വരുന്ന ക്യൂബി അളവ്‌മുഴംപരിഗണനാര്‍ഹമല്ലാത്ത കാര്യംപരിഗണനാര്‍ഹമല്ലാത്ത കാര്യംസ്‌നേഹബന്ധംഅവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള കത്ത്‌ശിവന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഒരു ദുര്‍മ്മൂര്‍ത്തിനികൃഷ്‌ട പ്രവൃത്തിവൃത്തികെട്ട പറ്റിക്കല്‍ഗുരുവിനോടൊപ്പം പാര്‍ക്കുന്ന ശിഷ്യന്‍ഗുരുകുല വാസിജടായുദേവഗായകന്‍ നാരദമുനിഒരു നായയുടെ മരണംദുരിതങ്ങളും കഷ്‌ടപ്പാടുകളും നിറഞ്ഞ ജീവിതംപാവകളിപാവനാടകംസ്വപ്‌നം യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാവുകകടലില്‍ കായം കലക്കിയതുപോലെവളരെ കുറച്ച്‌ അളവ്‌ഒന്നിനും തികയാത്തതണ്ണീര്‍ദാഹമുള്ളതൃഷ്‌ണയുള്ളഅത്യാകര്‍ഷക വസ്‌തുവളരെ ആസ്വാദ്യതയുള്ള വസ്‌തുആള്‍തെറ്റായ വിവരംതിളക്കമാര്‍ന്ന നേട്ടംഒരേ മതവിശ്വാസിഏതാനുംഅനല്‍പംഅല്‍പം ചിലവളരെകുറച്ച്‌ എണ്ണംചുരുക്കംഅല്‌പം ചിലചുമര്‍ പരസ്യംനിര്‍ണ്ണായക മത്സരംഒരു വിഭാഗം ജയിച്ചുവെന്നത്‌ ഉറപ്പാകുന്നതുവരെ തുടരുന്ന യുദ്ധമോ മത്സരമോനിര്‍ണ്ണായക മത്സരംഒരു വിഭാഗം ജയിച്ചുവെന്നത് ഉറപ്പാകുന്നതുവരെ തുടരുന്ന യുദ്ധമോ മത്സരമോകഠിനപ്രയത്‌നത്തിലൂടെ വിജയസാധ്യതകഠിന പ്രയത്നത്തിലൂടെ വിജയസാധ്യതദൃഷ്‌ടാന്തകഥമന്ത്രങ്ങളില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചതുരരൂപംകണവഒരു തരം മത്സ്യംപെട്ടെന്നുണ്ടായ ദേഷ്യംഒരു പാര്‍ട്ടിയ്‌ക്കും സ്ഥിരമായി വോട്ടു ചെയ്യാത്ത ആള്‍ചെമ്പകംപ്രാധാന്യമില്ലാത്ത വ്യക്തിവനമാക്കല്‍വനവല്‍ക്കരണംഓരോവരിയിലും എട്ടക്ഷരങ്ങളുള്ള ഒരു വൃത്തംഒരു സ്ഥാപനമോ, പ്രസ്ഥാനമോ ആരംഭിക്കുന്ന ആള്‍ഫലമനുഭവിക്കുന്നവ്യക്തിആവശ്യമുള്ള സമയത്ത്‌ സഹായത്തിനെത്തുന്നവനാണ്‌ യഥാര്‍ത്ഥസുഹൃത്ത്‌"ചങ്ങാതി നന്നായാല്‍ കണ്ണാടി വേണ്ട" എന്ന പഴഞ്ചൊല്ലിന്‍റെ ഇംഗ്ലീഷ് വകഭേദംചീട്ടുകളിചെറുപ്രാണികളെ കുറിച്ചും, ചെടികളെ കുറിച്ചുമുള്ള അയോനിജനനംഒരു വൈരക്കല്ല്‌തികച്ചും ശാന്തനായസുവര്‍ണ്ണകാലംജോലിയില്‍ നിന്നു വിരമിക്കുന്നതിനായി നല്‍കുന്ന വന്‍ തുകധാരാളംസിംഹഭാഗംദീര്‍ഘജീവിതംനിസ്സാരമല്ലാത്ത എണ്ണംധാരാളംധാരാളംവളരെധാരാളംധാരാളം സമയംഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ ആളുടെ തൊട്ടടുത്തെത്തിയ മത്സരക്കാരന്‍യോഗ്യനായ മനുഷ്യന്‍നല്ല തരക്കാരന്‍യോഗ്യന്‍അഭിലഷണിയ വസ്‌തുവിജയകരമായഊഹക്കച്ചവടംഫലിതംസുദീര്‍ഘ സമയംനെല്ല്‌കൈകൊണ്ടുള്ളപ്രഹരംദുസ്സഹമായ ജീവിതംബുദ്ധിമിട്ടിക്കുന്ന ചോദ്യംഇടപെടാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളആള്‍ഇടപെടാന്‍ വിഷമമുള്ളആള്‍ദു:ഖമുള്ളവളരെ മോശമായ സ്ഥലംസഹായഹസ്‌തംസ്‌ത്രീകള്‍ക്കുവേണ്ടി മാത്രം നടത്തുന്ന വിവാഹപാര്‍ട്ടിഒരുച്ചെവിയന്‍ എന്ന ഔഷധസസ്യംമലങ്കാരകഴിമുത്തങ്ങസഞ്‌ജീവനികര്‍പ്പൂരതുളസികര്‍പ്പൂരത്തിന്റെ സുഗന്ധമുള്ള ഒരിനം തുളസിഒരു മലവര്‍ഗ്ഗംചരിത്രവുമായി നിരക്കാത്തചരിത്രബന്ധമില്ലാത്തക്രൂരവും തരംതാണതുമായ പ്രവര്‍ത്തികൃത്രിമമായ ചിരിപൊള്ളയായ ചിരിപുല്ലങ്കുഴി കളിമഹാശക്തന്‍ജൈനപുരോഹിതന്‍പ്രത്യേകതയ്യാറെടുപ്പില്ലാതെ നടത്തുന്ന സാധാരണ സംഗീതപരിപാടിവളരെയധികം വിലരീതിയിലുള്ളവിലപ്പട്ടിക പ്രകാരംഹോട്ടലില്‍ ആവശ്യമുള്ള ഉപദംശങ്ങള്‍ പ്രത്യേകമായി ആവശ്യപ്പെട്ട്‌ ഉണ്ടാക്കിക്കുകയും വിലചുമത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ളപരിഷ്‌കൃതരീതിയില്‍ഏറ്റവും പുതിയ ഫാഷന്‍ അനുസരിച്ച്‌പരിഷ്‌കൃതരീതിയിലുള്ളഏറ്റവും പുതിയ ഫാഷന്‍ അനുസരിച്ചുള്ളതാല്‍പ്പര്യംകൊണ്ടുമാത്രം കഠിനമായ ഒരു ജോലിചെയ്യുകതീരെ ദരിദ്രനായ ആള്‍ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കാതെ അപകടകരമായ കാര്യങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കുകനിസ്സഹായനായഒരു വലിയ സംഖ്യരാത്രി വളരെ ചെന്നശേഷമുള്ള സമയംപരിഹാസ്യനാവുകതീന്‍മേശയുടെ നടുക്കായി ഭക്ഷണസാധനങ്ങള്‍ വയ്‌ക്കുവാനായി ഉണ്ടാക്കുന്ന വൃത്താകൃതിയിലുള്ള കറങ്ങുന്ന തടിപ്പലകഉന്നതസ്ഥാനംഅല്‍പംഏതാനുംകുറെഅല്‍പ്പംമാത്രംകുറച്ചു വെള്ളംഅസന്തുഷ്‌ടിയുള്ളദീര്‍ഘശ്വാസംദീര്‍ഘകാലംചാന്ദ്രദിനംഎന്തിനെങ്കിലും വേണ്ടിയുള്ള പരക്കം പാച്ചില്‍എന്തെങ്കിലും ലഭിക്കാനായി ആള്‍ക്കൂട്ടത്തിലുണ്ടാകുന്ന ബഹളംഅത്യാകര്‍ഷകത്വമുള്ള ആള്‍എളുപ്പംപ്രകോപിപ്പിക്കപ്പെടുന്നഅധികം സംസാരിക്കാത്ത ആള്‍പണ്‌ഡിതന്‍പ്രസിദ്ധന്‍കീര്‍ത്തിമാന്‍വിവേകശാലികഴമ്പുള്ളവന്‍ വമ്പിച്ചസ്വത്തുള്ളവന്‍ജനങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന ആള്‍വാക്കുപാലിക്കുന്നവന്‍വാക്കുപാലിക്കുന്നവന്‍പതിവു പോലെപതിവു പോലെയഥാര്‍ത്ഥ വസ്‌തുതവാസ്‌തവത്തില്‍ജീവന്‍മരണപ്രശ്‌നംസുപ്രധാന കാര്യംഒരു തോതില്‍ഒട്ടൊക്കെകരിക്കച്ചോലംനിലപ്പനഓരിലമധുപര്‍ക്കം