to stand on end meaning in marathi

Word: to stand on end

Meanings in marathi :

As transitive verb :
pharakane ( फरकणे )
ताठ उभे राहणे
Marathi to English
English To Marathi
Related English Marathi Meaning
to standto stare fixedlyto stareto start offto stay awayto stayto stealto step with a thumpto stepto stick toto stickto stigmatize oneselfto stimulateto stir togetherto stir upto stirto stitchto stop growingto stopto strengthento stretch and twist ones bodyto stretch ones arms and legsto stretch outto strike againstto strike with a switchto striketo string togetherto strive hard for somethingto strive hardto stroke