Tumefy meaning in hindi | Tumefy ka matlab 

Tumefy meaning in hindi

How to pronounce Tumefy 
Tumefy ki paribhasha : kisi ko phalane men pravratt karana roga, chot ya vaataprakep aadi ke kaaran sharir ke kisi ansh ka phoolana phoolon se yukt hona

 Examples
Usage of Tumefy in sentences


Word of the day 27th-Sep-2021

Have a question? Ask here..
Name*     Email-id    Comment* Enter Code: