Marathi to English dictionary

The marathi dictionary has a vast range of words which will help you in understanding the meaning of most of the marathi words with related words, synonyms, famous quotes and grammar information and examples. Search thorugh the marathi dictionary.

अछांदसअजअजडअजपअजहल्लक्षणाअजाअजातपक्षअजानअजानवृक्षअजेवणीअज्ञकोनअज्ञाहतअज्ञीअझुइंअटकअटणेअटनअटवीअटाअटाटाअटीअटेटअटेटाअटोपणेअठराअठवरअठवरपणअठसटिअठिअठुलाअठेताळीसअडअडउअडचणेअडणीअडणेअडथअडदरअडदरणेअडनीअडलअडलाअडलाउअडवअडवतावअडवीअडवोलाअडसणेअडाअडीअडिनांवअडीअडुखुळणेअडोरअढंचअढळअढळपदअढाउअढैचअढैचसेंअढैसेरीअणअणगटअणणुअणणेअणवअणिकअणिमाअणीअणुआरअणुमाणीअणुसटअणेकळितअण्णोविन्नअतसीअतिकाळअतिक्रमणेअतिक्रांतअतिक्षेतृअतिचारअतिचेष्टाअतितअतिप्रसंगअतिभारअतियुक्तिअतिरसअतिवसेंअतिवाहिकअतिसेंसींअतिसोअतीअतीतअतीत्वअतुटअतुरअतुरपणअतुरबळी--बळीयाअतुळबळीअतेलीअत्यंतणेअत्रअथ तुअथर्वणअथवाअथाउ-अथावअदएअदटअदभूतअदयेअदळपणअदाताअदीकअदुभणीअदुहनअदृष्टअदृष्टसेवाअदृष्टार्थीअदेखणाअदेखणेंअदेहअद्भुतअद्येहअद्रकत्वचाअद्रिष्टअद्रिष्टार्थीयाअद्वीतअधअधउर्धअधमतिअधमुरअधरतीअधरनिर्यासअधस्तअधिकत्वेंअधिकरणअधिकरणेअधिकवृत्तिअधिकाओअधिकारअधिकारि--रीअधिकार्याअधिकार्येअधिदैवअधिपायताअधिभूतअधियज्ञअधिवासअधिविक्षेपअधिष्टाअधिष्टानअधिष्ठणेअधीकअधीनअधोधारअधोनीकअधोपरअधोयारिअधोर्युअध्यक्षअध्याओ--वोअध्यात्मअध्यासअध्रीतअध्वरअध्वरीअनअनंगपणअनंगमेचुअनंघाअनंतअनंतरेंअनंतीअनअवस्वरअनकळितअनक्सरीअनदोळणेअननअनन्यअनन्यपणअनभौअनमार्गअनमीखअनमीतअनमोदणेअनरसअनर्घअनवसरअनवस्वरअनवाणीअनवाहाणीअनव्रतअनसारिखअनसुटअनस्फूर्तिअनस्यूतअनस्यूतीअनहितअनाचार्यअनाठायअनाढळअनात्मा