Short meaning in malayalam

Word: Short

Meanings of Short in malayalam :

Utane (ഉടനെ) Kaalavilammenye (കാലവിളംമെന്യേ) Alavil‍ kuranja (അളവില്‍ കുറഞ്ഞ) Samayam (സമയം) Thuka (തുക) Oru vydyuthi shor‍ttu sar‍kyoottu (ഒരു വൈദ്യുതി ഷോര്‍ട്ട് സര്‍ക്യൂട്ട്) Adjective Kammiyaaya (കമ്മിയായ) Kurukiya (കുറുകിയ) Cheriya (ചെറിയ) Al‍pa neratthekkulla (അല്‍പ നേരത്തേക്കുള്ള) Samkshipthamaaya (സംക്ഷിപ്‌തമായ) Illaattha (ഇല്ലാത്ത) Hrasvamaaya (ഹ്രസ്വമായ) Kullanaaya (കുള്ളനായ) Sval‍pamaaya (സ്വല്‍പമായ) Thikayaattha (തികയാത്ത) Visthaaramillaattha (വിസ്‌താരമില്ലാത്ത) Nyoonamaaya (ന്യൂനമായ) Dooravyaapakamallaattha (ദൂരവ്യാപകമല്ലാത്ത) Churukkatthilulla (ചുരുക്കത്തിലുള്ള) Kuravaaya (കുറവായ) Kuracchu kaalatthekku maathram phalavatthaaya (കുറച്ചു കാലത്തേക്കു മാത്രം ഫലവത്തായ) Maryaadayillaattha (മര്യാദയില്ലാത്ത) Vegatthil‍ maryaadayillaattha (വേഗത്തില്‍ മര്യാദയില്ലാത്ത) Cheruthaaya (ചെറുതായ) Kuranja (കുറഞ്ഞ) Adverb Churukki (ചുരുക്കി) Akalam ennivayil‍ saadhaaranayil‍ kuravaaya (അകലം എന്നിവയില്‍ സാധാരണയില്‍ കുറവായ) Pokkam kuranjapettennu (പൊക്കം കുറഞ്ഞപെട്ടെന്ന്) Hrasvamaayathu (ഹ്രസ്വമായത്) Utan‍cheriyathaaya avastha (ഉടന്‍ചെറിയതായ അവസ്ഥ) Samkshepam (സംക്ഷേപം) Visthaaram kuranja (വിസ്താരം കുറഞ്ഞ) Noun Vegam theeruna (വേഗം തീരുന) Al‍paneratthinushesham (അല്‍പനേരത്തിനുശേഷം) Kammi (കമ്മി) Nyoonatha (ന്യൂനത) Vegam (വേഗം) Kizhivu (കിഴിവ്‌) Mutteaalametthunna kaalura (മുട്ടോളമെത്തുന്ന കാലുറ)
Short definition
Noun:
(baseball,geography) the location on a baseball field where the shortstop is stationed
(electricity) accidental contact between two points in an electric circuit that have a potential difference
Last name, frequency rank in the U.S. is 550
(baseball,sport) the fielding position of the player on a baseball team who is stationed between 2nd and 3rd base
Verb:
cheat someone by not returning him enough money
create a short-circuit in
Adjective:
primarily temporal sense; indicating or being or seeming to be limited in duration
Ex: a short life
primarily spatial sense; having little length or lacking in length
Ex: short skirts
low in stature; not tall
Ex: his was short and stocky
not sufficient to meet a need
Ex: an inadequate income
(prosody) used of syllables that are unaccented or of relatively brief duration
less than the correct or legal or full amount often deliberately so
Ex: a light pound
quickly aroused to anger
Ex: a hotheaded commander
containing a large amount of shortening; therefore tender and easy to crumble or break into flakes
Ex: shortbread is a short crumbly cookie
(phonetics) of speech sounds (especially vowels) of relatively short duration (as e.g. the English vowel sounds in `pat', `pet', `pit', `pot', putt')
(finance) not holding securities or commodities that one sells in expectation of a fall in prices
Ex: a short sale
unwilling to endure
Ex: she was short with the slower students
marked by rude or peremptory shortness
Ex: try to cultivate a less brusque manner
lacking foresight or scope
Ex: a short view of the problem
(of memory) deficient in retentiveness or range
Ex: a short memory
most direct
Ex: took the shortest and most direct route to town
quickly aroused to anger
Ex: a hotheaded commander
Adverb:
quickly and without warning
Ex: he stopped suddenly
in a curt, abrupt and discourteous manner
Ex: he told me curtly to get on with it
tightly
Ex: she caught him up short on his lapel
at a disadvantage
Ex: I was caught short
so as to interrupt
Ex: She took him up short before he could continue
at some point or distance before a goal is reached
Ex: he fell short of our expectations
clean across
Ex: the car' s axle snapped short
(finance) without possessing something at the time it is contractually sold
Ex: he made his fortune by selling short just before the crash
Related definition of Short

cpds . Anchati a short (moral) song .

anuyaathra anuyātra s . Cheyka bhr 2 . Accompany for a short way . A . Poka v2 . Sthree dhanamaayi ponnum mutthum ottetam anuyaathra chennayappicchu kr .

arakkuppaayam , — cchatta short garment v1 .

Related wordsShort - Kammiyaaya (കമ്മിയായ) Short shrift - Shikshi prakhyaapikkunnathinum natappaakkunnathinum itayil‍ parayatthakka (ശിക്ഷി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനും നടപ്പാക്കുന്നതിനും ഇടയില്‍ പറയത്തക്ക) Short breathing - Shvaasathatasam anubhavappetal‍ (ശ്വാസതടസ്സം അനുഭവപ്പെടല്‍) Short change - Thikayaattha chillaratthuka (തികയാത്ത ചില്ലറത്തുക) Short circuit - Hrasva parivaaham (ഹ്രസ്വ പരിവാഹം) Short cut - Kurukkuvazhi (കുറുക്കുവഴി) Short handed - Aal‍kkuravulla (ആള്‍ക്കുറവുള്ള) Short list - Udyeaagaar‍ththikalute thaal‍kkaalikavum cheruthumaaya listtu (ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികളുടെ താല്‍ക്കാലികവും ചെറുതുമായ ലിസ്റ്റ്‌) Short lived - Al‍paayusaaya (അല്‍പായുസ്സായ) Short note - Cheriya kurippu (ചെറിയ കുറിപ്പ്‌)
Malayalam to English
English To Malayalam